W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się podatnik, który 28 maja 2014 r. kupił budynek mieszkalny przeznaczony na osobiste cele mieszkalne za kwotę 900 tys. zł. Podatnik zapłacił jednak część tej kwoty, tj. 500 tys. zł. Pozostałe 400 tys. zł miał zapłacić do 15 października 2014 r.

2 października 2014 r. podatnik otrzymał od ojca działkę w formie darowizny. 11 grudnia 2014 r. sprzedał ją za 400 tys. zł. Ostatecznie brakujące 400 tys. zł za mieszkanie podatnik zapłacił 19 grudnia 2014 r. Mieszkanie przekazano mu następnego dnia, tj. 20 grudnia 2014 r.

Powstało pytanie, czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT w związku z tym, że kwotę 400 tys. zł uzyskaną ze sprzedaży darowanej działki w całości przeznaczył na pozostałą końcową zapłatę zakupionego budynku mieszkalnego.

Sam uważa, że takie zwolnienie mu przysługuje, gdyż całość należności, jaką otrzymał za sprzedaż darowanej mu działki przeznaczył na własne cele mieszkaniowe, a od momentu zbycia działki do momentu wydatkowania otrzymanej zapłaty zgodnie z ustawą nie minęły jeszcze 2 lata.

Fiskus się nie zgodził. Organ wskazał, że podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT jest fakt wydatkowania począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych na wskazane w ustawie własne cele mieszkaniowe podatnika. Zwrot „począwszy od” wyraża w swoim znaczeniu pierwszy moment, od jakiego można dokonać określonych czynności lub podjąć określone działanie.

Organ nie kwestionował więc, że środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości wydatkował w terminie 2 lat. Jednakże fakt poniesienia wydatku nie jest jedyną przesłanką uprawnienia do skorzystania ze zwolnienia.

Zdaniem fiskusa, skoro w celu skorzystania ze zwolnienia, podatnik ma wydatkować uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przychody na własne cele mieszkaniowe, w tym m.in. na nabycie budynku mieszkalnego, to warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy zarówno nabycie, jak i wydatki związane z tym nabyciem będą dokonane po sprzedaży nieruchomości. Tylko bowiem w takim przypadku podatnik może zrealizować przesłankę zwolnienia, czyli ponieść wydatek na nabycie. Wynika stąd, że nabycie budynku mieszkalnego musi nastąpić po uzyskaniu przychodu ze zbycia nieruchomości.

A podatnik nie wydatkował środków ze sprzedaży działki na nabycie budynku mieszkalnego, gdyż nabycie budynku mieszkalnego nastąpiło 28 maja 2014 r. Sprzedaż działki miała tymczasem miejsce 11 grudnia 2014 r., a to oznacza, że w momencie sprzedaży nieruchomości podatnikowi przysługiwało już prawo własności budynku mieszkalnego.

Zdaniem fiskusa, podatnik nie mógł więc wydatkować środków ze sprzedaży nieruchomości na nabycie budynku mieszkalnego, bowiem nie mógł wydatkować środków na nabycie czegoś (prawa własności budynku mieszkalnego), czego już wcześniej był właścicielem. Tym samym nie mógłby nabyć budynku mieszkalnego, który już wcześniej posiadał.

Według organu, podatnik nie spełnił zatem warunku wydatkowania środków ze sprzedaży nieruchomości na nabycie budynku mieszkalnego, bo nabycie miało miejsce przed sprzedażą działki, a więc poniesienie wydatku nie służyło już nabyciu, bo ono dawno miało miejsce. A 19 grudnia 2014 r. podatnik uregulował jedynie pozostałą do zapłaty część ceny transakcji zawartej 28 maja 2014 r. Przychód w kwocie 400 tys. zł uzyskany przez podatnika ze sprzedaży działki nie będzie korzystał ze zwolnienia.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 sierpnia 2015 r., sygn. akt IBPB-2-2/4511-221/15/MM

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł