Od 1 stycznia 2016 r. na pośredniczące podmioty tytoniowe nałożone nowe obowiązki, między innymi obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez pośredniczący podmiot tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego ustala się teraz w kwocie równej wysokości maksymalnej kwoty miesięcznego zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku sprzedaży suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub pośredniczący podmiot tytoniowy lub zużycia suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy, jednak nie mniejszej niż 2 mln zł.  Przepisy ustawy przewidują również, podobnie jak w przypadku składów podatkowych, możliwość złożenia zabezpieczenia akcyzowego ryczałtowego, którego wysokość wynosi 1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln zł.

Większość wśród pośredniczących podmiotów tytoniowych to mali i średni polscy przedsiębiorcy. Określenie minimalnej kwoty zabezpieczenia akcyzowego, które muszą złożyć pośredniczące podmioty tytoniowe, na tak wysokim poziomie, spowoduje wycofanie się z prowadzenia działalności w tym zakresie przez wiele podmiotów gospodarczych. O ile rezygnacja pośredniczących podmiotów tytoniowych, które zajmowały się jedynie obrotem suszem tytoniowym nie będzie miała większego wpływu na rynek tytoniu i jego uprawy w Polsce, to ograniczenie ilości podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie przerobu tytoniu negatywnie wpłynie na rynek tytoniu w Polsce. Tytoń w Polsce jest uprawiany w bardzo dużej ilości gospodarstw rolnych, najwięcej we wschodniej części Polski. Wiele gospodarstw rolnych od bardzo wielu lat specjalizuje się w uprawie tytoniu i jego uprawa i sprzedaż stanowi jedyne źródło utrzymania dla plantatorów tytoniu, osób zatrudnianych w takich gospodarstwach oraz ich rodzin.

Utrzymanie tych przepisów bardzo niekorzystnie wpłynie nie tylko na sytuację plantatorów tytoniu i ich rodzin, ale także na rynek tytoniu w Polsce. Mali i średni polscy przedsiębiorcy, którzy nie mają możliwości złożenia tak wysokiego zabezpieczenia akcyzowego, które wielokrotnie przewyższa wartość towaru, jakim jest susz tytoniowy, zakończą swoją działalność z dniem 31 marca 2016 r.
Negatywne skutki wprowadzonej regulacji już odczuwają plantatorzy tytoniu, którzy zakontraktowali tytoń w 2015 roku dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw pośredniczących podmiotów tytoniowych. Mali i średni polscy przedsiębiorcy, którzy wiedzą, że nie są w stanie złożyć zabezpieczenia akcyzowego w tak wygórowanej wysokości, wstrzymali prowadzenie skupu tytoniu ze zbiorów 2015 roku. Wstrzymanie prowadzenia skupów tytoniu jest wynikiem obawy tych polskich przedsiębiorców, że w przypadku, gdy nie uda im się przerobić i sprzedać tego tytoniu do 31 marca 2016 r. będą musieli zapłacić podatek akcyzowy od posiadanych zapasów suszu tytoniowego, który to podatek wielokrotnie przewyższa wartość tego suszu.

Zdaniem Kukiz '15 rozwiązaniem tej trudnej sytuacji, zarówno dla polskich plantatorów tytoniu, którzy ponieśli koszty związane z uprawą, zbiorem i suszeniem tytoniu w 2015 roku jak i dla polskich małych i średnich przedsiębiorców, którzy kontraktując tytoń w 2015 roku działali w zupełnie innych niż obecnie warunkach prawnych prowadzenia takiej działalności, może być wprowadzenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego dla pośredniczących podmiotów tytoniowych, które kontraktują polski tytoń i które prowadzą działalność w zakresie przetwarzania tytoniu.
Możliwość zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego przepisy ustawy o podatku akcyzowym przewidują dla podmiotów prowadzących skład podatkowy.
Wobec tego możliwość takiego zwolnienia wobec pośredniczących podmiotów tytoniowych, którego zastosowanie będzie obwarowane spełnieniem odpowiednich warunków, przyczyni się do podobnego traktowania przez przepisy ustawy o podatku akcyzowym podmiotów prowadzących składy podatkowe i pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Podobnie jak w przypadku zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego dla składów podatkowych Kukiz '15 proponuje wprowadzenie takiego zwolnienia dla pośredniczących podmiotów tytoniowych, które mają swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i ich sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych przez pośredniczące podmioty.
Ponadto pośredniczący podmiot tytoniowy będzie mógł się ubiegać o takie zwolnienie pod warunkiem spełnienia również dodatkowych warunków, specyficznych dla pośredniczących podmiotów tytoniowych:
1) zawarł umowy z producentami suszu tytoniowego na dostarczenie, co najmniej 100 ton suszu tytoniowego ze zbiorów roku poprzedzającego rok, w którym pośredniczący podmiot tytoniowy ubiega się o to zwolnienie;
2) posiada odpowiednią infrastrukturę do przechowywania suszu tytoniowego;
3) prowadzi działalność w zakresie przetwarzania tytoniu, co najmniej od roku.
Uzależnienie zastosowania wobec pośredniczącego podmiotu tytoniowego zwolnienia z
Obowiązku zabezpieczenia akcyzowego od:
- zawarcia z producentami suszu tytoniowego umów ze zbiorów roku poprzedzającego rok, w którym pośredniczący podmiot tytoniowy ubiega się o to zwolnienie,
- posiadania odpowiedniej infrastruktury do przechowywania suszu tytoniowego
- prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania tytoniu, co najmniej od roku,
ograniczy możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego tylko do zakładów przetwórczych, które kupują tytoń wyprodukowany przez polskich plantatorów tytoniu, posiadają odpowiednią infrastrukturę zarówno do jego przechowywania jak i przetwarzania, oraz które zatrudniają pracowników i ich działalność nie polega jedynie na wystawieniu faktury sprzedaży i zamówieniu środka transportu.

W przypadku składów podatkowych, jednym z warunków zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego jest stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy, co najmniej od roku. Susz tytoniowy nie podlega procedurze zawieszenia poboru akcyzy, dlatego propozycja zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego pośredniczących podmiotów tytoniowych nie może być uwarunkowana stosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, ale odpowiednio powinno być zależna od prowadzenia działalności w zakresie przetwarzani a tytoniu, co najmniej od roku.

Na uwagę zasługuje tu również fakt, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie przewidują minimalnej kwoty zabezpieczenia akcyzowego dla podmiotów prowadzących składy podatkowe, podczas, gdy w stosunku do pośredniczących podmiotów tytoniowych przewidziano minimalną stawkę w wysokości 2 mln zł, a przy spełnieniu wielu ustawowych warunków, stawka ta wynosi 1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln zł. Należy tu też podkreślić, że wartość wyrobów tytoniowych znacznie przewyższa wartość suszu tytoniowego, natomiast przepisy dotyczące wysokości zabezpieczenia akcyzowego są tak sformułowane, jakby susz tytoniowy miał znacznie większą wartość niż gotowe wyroby tytoniowe.
Określenie minimalnej stawki zabezpieczenia akcyzowego na tak wysokim poziomie uniemożliwia prowadzenia działalności w zakresie skupu i przetwarzania tytoniu w mniejszym zakresie, bo i tak są zobowiązane do złożenia zabezpieczenia na kwotę, co najmniej 1 mln zł, o ile spełniają warunki do zastosowania zabezpieczenia ryczałtowego.
Według Kukiz '15 istnienie polskich podmiotów przetwarzających tytoń, które będą skupowały tytoń od Polskich plantatorów tytoniu pomoże w utrzymaniu przynajmniej w pewnym stopniu konkurencji na rynku tytoniowym w Polsce, który jest zdominowany przez koncerny zagraniczne. Wycofanie się polskich przedsiębiorców z tej sfery działalności może bardzo niekorzystnie wpłynąć na sytuację polskich plantatorów tytoniu, ich rodzin oraz innych osób zatrudnionych przy uprawie tytoniu.

20 lutego w Polsce zarejestrowanych było 212 pośredniczących podmiotów tytoniowych dokonujących obrotu suszem tytoniowym, wpisanych na listę pośredniczących podmiotów tytoniowych, z wyłączeniem grup producentów suszu tytoniowego.