Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego

Kto jest płatnikiem podatku od wypłaconej dywidendy akcjonariuszom, osobom fizycznym, w spółce komandytowo-akcyjnej?

Czy dywidenda może być wypłacana w częściach?

W jakim PIT na koniec roku należy to rozliczyć?

Odpowiedź:

Płatnikiem podatku dochodowego od dywidendy wypłacanej wspólnikom (w tym akcjonariuszom) spółki komandytowo-akcyjnej jest ta spółka.

Uzasadnienie:

Od dnia 1 stycznia 2014 r., co do zasady, spółki komandytowo-akcyjne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem przepisów przejściowych, które – jak zakładam – w przedstawionej sytuacji nie mają zastosowania). Towarzyszyło temu, między innymi, określenie, że udziały w zyskach spółek komandytowo-akcyjnych uważane są za udziały w zyskach osób prawnych (zob. art. 5a pkt 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.)).

Spowodowało to, że dywidendy wypłacane wspólnikom (w tym akcjonariuszom) spółek komandytowo-akcyjnych są obecnie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na takich samych zasadach jak dywidendy wypłacane udziałowcom spółek z o.o. oraz akcjonariuszom spółek akcyjnych. Przychody z tytułu takich dywidend są zatem opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% (zob. art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.). Do pobierania tego podatku są – jako płatnicy – obowiązane spółki komandytowo-akcyjne (zob. art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f.). Podatek ten spółki te obowiązane są wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla Spółki, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten podatek został przez spółkę pobrany (zob. art. 42 ust. 1 u.p.d.o.f.), zaś po zakończeniu roku – powinien być uwzględniany w składanych przez spółki komandytowo-akcyjne – w terminie do końca stycznia następnego roku – rocznych informacjach PIT-8AR (zob. art. 42 ust. 1a u.p.d.o.f.).

Powyższe powoduje, że dywidend wypłacanych wspólnikom przez spółki komandytowo-akcyjne nie wykazuje się w zeznaniach PIT (zob. art. 45 ust. 3 u.p.d.o.f.). Wyjątek ma miejsce w przypadkach, gdy zryczałtowany podatek dochodowy od dywidend nie zostanie przez spółki komandytowo-akcyjne pobrany – wówczas konieczne jest samodzielne wykazanie tego podatku przez wspólników będących osobami fizycznymi w zeznaniu PIT (zob. art. 45 ust. 3b u.p.d.o.f.).

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że w wyłącznie od treści uchwały walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej zależy sposób wypłaty dywidendy. Nie ma w związku z tym przeszkód, aby dywidenda była wypłacana w częściach (jeżeli tak przewiduje uchwała).

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 15.07.2015 r.