Przesłanką do zmiany stanowiska było uchwalenie ustawy z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223). Nowa ustawa, zwana na potrzeby stanowiska ustawą o handlu emisjami, wprowadziła wiele zmian w stosunku do wcześniej obowiązującej, co wymusiło zmianę rozwiązań przyjętych w dotychczasowym stanowisku.

W przypadku pośredników w stanowisku nie zostały wprowadzone żadne zmiany, poza zaleceniem ujawnienia w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego zwięzłych danych o przeprowadzonych transakcjach uprawnieniami do emisji.

W przypadku uczestników systemu najważniejsze zmiany polegają na:

1) doprecyzowaniu dnia ujęcia przyznanych praw – jest to dzień ich wydania, czyli ich rejestracji na rachunku prowadzącego instalację lub operatora statku powietrznego,

2) doprecyzowaniu, że cenę nabycia praw do emisji wylicza się zgodnie z przepisami art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zaś ustalenie wartości przyznanych praw następuje na podstawie ich ceny sprzedaży z dnia przyznani,

3) doprecyzowaniu, że jedynie wykorzystanie praw w celu rozliczenia jednostki z emisji zanieczyszczeń do powietrza stanowi podstawę ich amortyzacji, zaś umorzenie praw następuje we wszystkich przypadkach rozporządzania nimi (w tym zbycia),

4) przyjęciu zasady, że w razie zbycia posiadanych, ale zamortyzowanych uprawnień ujętą ich amortyzację koryguje się,

5) doprecyzowaniu, że wszelkie skutki rozporządzania posiadanymi uprawnieniami (inne wykorzystanie, niż w celu rozliczenia z emisji zanieczyszczeń do powietrza) są ujmowane wynikowo w pozycji pozostałych przychodów (odpowiednio kosztów) operacyjnych,

6) doprecyzowaniu, że w razie niedysponowania wystarczającą liczbą uprawnień do emisji w celu rozliczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza za dany rok obrotowy tworzy się w ciężar kosztów operacyjnych rezerwę, kwalifikowaną jako rozliczenie międzyokresowe kosztów bierne. Szacując kwotę odpisu uwzględnia się uprawnienia, które wiążą się z zawartymi przez jednostkę kontraktami terminowymi,

7) wprowadzeniu drobnych zmian w zakresie ujawnianych informacji o gospodarowaniu uprawnieniami do emisji.

Komitet zaleca zastosowanie zmienionego stanowiska przy sporządzaniu sprawozdań finansowych już za 2015 r. Wskazuje ponadto, że zastosowanie się do postanowień zmienionego stanowiska nie rodzi obowiązku przekształcania danych za poprzedni rok obrotowy. Ale, jednostka, stosując się do postanowień zmienionego stanowiska - powinna jednak o tym poinformować oraz wskazać w informacji dodatkowej, że nie przekształciła danych porównawczych w prezentowanym sprawozdaniu finansowym. Jednakże, jednostka, która zdecydowała się na przekształcenie danych porównawczych, w tym celu powinna zastosować się do postanowień Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja" (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 6).

Stanowisko KRS zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.