Przykładem transakcji, których dotyczy stanowisko jest wkład rzeczowy (aport) składnika aktywów w zamian za objęcie udziałów lub akcji, czy też niepieniężna transakcja z inną jednostką polegająca na zamianie jednego składnika aktywów na inny. Wytyczne stanowiska KSR dotyczące zamiany aktywów niepieniężnych będą miały zastosowanie również do transakcji, w których oprócz zamiany składników aktywów niepieniężnych (co stanowi zasadniczą treść transakcji) występuje również element pieniężny (dopłata jednej ze stron).

Problemem, który pojawia się w przypadku takich transakcji jest sposób księgowego ujęcia otrzymanych aktywów (tj. określenia ceny nabycia oraz ujęcia ewentualnej różnicy pomiędzy wartością bilansową przekazanego składnika aktywów a ceną nabycia otrzymanego składnika aktywów), aby zapewnić zgodność z art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości Stanowisko KSR zawiera wytyczne księgowego ujęcia takich transakcji.

Wytyczne zawarte w konsultowanym stanowisku będą miały po raz pierwszy zastosowanie w odniesieniu do sprawozdań finansowych sporządzony za rok obrotowy zakończony po dacie jego ogłoszenia z możliwością ich wcześniejszego zastosowania. Stanowisko ma też ograniczone retrospektywne zastosowanie, tj. stosuje się je do transakcji, które miały miejsce w roku obrotowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym stanowisko zastosowano po raz pierwszy. Dopuszczalne będzie pełne retrospektywne zastosowanie wytycznych stanowiska.

Zobacz: Projekt stanowiska zamiana aktywów >>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów