Firma X w roku 2007 nie zaksięgowała dwóch swoich faktur sprzedaży na około 2000 zł. Faktury zostały znalezione w 2009 r. Czy można je zaksięgować i rozliczyć w 2009 r. podatek dochodowy, wystawiając duplikaty tych faktur? Czy należy cofnąć się do 2007 r. i skorygować wszystkie deklaracje i rozliczenia?
W przedstawionej sytuacji konieczna jest korekta zeznania rocznego złożonego za 2007 r.
Za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane (zob. art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Na gruncie tego przepisu przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej powstają niezależnie od tego, czy faktury (bądź inne dokumenty dotyczące tych przychodów) zostaną przez podatników zaksięgowane (w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych), czy też nie.

A zatem w przedstawionej sytuacji powstał w 2007 r. przychód, który nie został wykazany w zeznaniu za ten rok (a wcześniej przy ustalaniu zaliczek na podatek). Jedynym sposobem naprawy tego błędu jest złożenie korekty zeznania rocznego za 2007 r. (i zapłata odsetek za zwłokę, gdyż niewykazanie przedmiotowych przychodów spowodowało powstanie zaległości podatkowej). Nie jest dopuszczalna naprawa błędu "na bieżąco", tj. przez uwzględnienie odnalezionych faktur w rozliczeniach podatkowych w 2009 r.