W ubiegłej kadencji Krzysztof Burnos był członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz przewodniczącym Komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zasiadał też w Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów wspierając perspektywę sektora MŚP w procesie wdrażania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w Polsce. Od 2003 r. uczestniczył w pracach Komisji ds. współpracy międzynarodowej reprezentując KRBR w międzynarodowych gremiach. Do 2011 r. był członkiem grupy roboczej FEE ds. sektora MŚP i MŚFA działającej przy Federacji Europejskich Księgowych (FEE). Obecnie jest członkiem Forum FEE ds. sektora MŚP i MŚFA oraz grupy roboczej FEE ds. ładu korporacyjnego i prawa spółek.