Projektowane przepisy stanowią że w sprawach organizacyjno-finansowych izba skarbowa wraz z podległymi urzędami będzie stanowić jednostkę organizacyjną, której kierownikiem zostanie dyrektor izby skarbowej. Dyrektor izby skarbowej będzie także właściwy w sprawach związanych ze stosunkiem pracy dla naczelnika urzędu skarbowego i jego zastępcy.

Wprowadzenie zmian organizacyjnych, w rezultacie których powstanie jeden urząd skupiający w swej strukturze organy administracji podatkowej różnych szczebli, wymaga – w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa – wnikliwego rozważenia ewentualnych konsekwencji z punktu widzenia podstawowych standardów postępowania podatkowego.

Zapewnienie tych standardów prawnych możliwe jest jedynie poprzez skuteczne zagwarantowanie pełnej niezależności organów orzekających w różnych instancjach postępowania podatkowego. Ta niezależność nie może wynikać tylko z deklarujących ją wprost rozwiązań o charakterze procesowym, ale musi być zagwarantowana przede wszystkim pozycją prawną orzekającego urzędnika, wykluczającą możliwość wywierania na niego wpływu przez korzystanie dla przykładu z instrumentów związanych ze stosunkiem pracy.

Mimo, że problem ten dostrzegł projektodawca, i podjął w projektowanych przepisach próbę jego formalnego rozwiązania, to w ocenie Rady proponowane w projekcie regulacje mogą okazać się niewystarczające dla zapewnienia rzeczywistej niezależności organu pierwszej instancji będącej warunkiem właściwego funkcjonowania administracji publicznej.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa