Projekt założeń został przygotowany w związku z koniecznością wdrożenia przepisów dyrektywy Rady UE 2011/16/UE z 15 lutego 2011 roku, które przewidują stworzenie skutecznego i szerokiego systemu wymiany informacji między administracjami państw członkowskich.

W ocenie Rady zmiany w Ordynacji podatkowej są bez wątpienia konieczne, jednakże zbyt szeroki zakres zmian może odbić się niekorzystnie na planowanej nowelizacji. Rada uważa, że takie kwestie jak np. wprowadzenie klauzuli antyabuzywnej czy instytucja przedawnienia zobowiązań podatkowych wymagają przeprowadzenia dyskusji z podmiotami zainteresowanymi.

Rada poparła wprowadzenie tych zmian, które są konieczne ze względu na implementację dyrektywy, natomiast co do pozostałych zmian o charakterze systemowym uważa, że nie powinny być wprowadzane jednocześnie.