Decyzja o utworzeniu funduszu zapadła w związku ze zmianami wynikającymi z tzw. ustawy deregulacyjnej i niebezpieczeństwem pogorszenia się sytuacji finansowej samorządu. Rezerwa ma - w razie zaistnienia takiej potrzeby - wspomóc organy Izby, Regionalne Oddziały KIDP, Biuro Izby oraz Komisje i zespoły powoływane przez organy Izby i Regionalne Oddziały Izby.

Na utworzenie Funduszu Zjazd przeznaczył środki z Funduszu KIDP w części utworzonej z nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2002:
- do kwoty nie wyżej niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych), ze wskazaniem na finansowanie ze środków pieniężnych, przekazanych Izbie przez Ministra Finansów, pochodzących z pobranych opłat za wpis na listę doradców podatkowych, oraz
- do kwoty nie wyżej niż 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), ze wskazaniem na finansowanie ze środków pieniężnych pozostających w dyspozycji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Zobacz też: Przyjęto regulamin Funduszu Restrukturyzacyjnego KIDP >>

Krajowy Zjazd zobowiązał Krajową Radę Doradców Podatkowych do opracowania i przyjęcia, regulaminu korzystania ze środków Funduszu restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, co nastąpiło na czerwcowym posiedzeniu Rady.

W grudniu ubiegłego roku Krajowa Rada powołała Radę Funduszu w skład której weszło 13 członków KRDP oraz 16 przedstawicieli Regionalnych Oddziałów KIDP.