Czy wynagrodzenie dla członka rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej stanowi koszt uzyskania przychodu dla podatników - wspólników spółki komandytowo-akcyjnej?
Koszty funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach komandytowo-akcyjnych są kosztami uzyskania przychodów tych spółek, a w konsekwencji - kosztami uzyskania przychodów wspólników tych spółek. Dotyczy to, m.in., kosztów wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.
Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.).

Na gruncie tego przepisu kosztami uzyskania przychodów są, m.in., koszty ogólne podatników, czyli koszty ich funkcjonowania. Do kosztów takich zaliczyć należy, m.in., koszty związane z istnieniem rad nadzorczych w spółkach handlowych, jeśli przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) - dalej k.s.h., przewidują możliwość lub obowiązek ich tworzenia. Dotyczy to, m.in., kosztów związanych z funkcjonowaniem rad nadzorczych w spółkach komandytowo-akcyjnych - możliwość ustanawiania rad nadzorczych w spółkach komandytowo-akcyjnych wprost przewiduje art. 142 § 1 k.s.h. (z przepisu tego wynika również, że w przypadkach, gdy liczba akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej przekracza 25 osób, ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe). Podstawowym zaś kosztem związanym z istnieniem rad nadzorczych jest wynagrodzenie członków tych rad.

Prowadzi to do wniosku, że koszty funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach komandytowo-akcyjnych są kosztami uzyskania przychodów tych spółek, a w konsekwencji - kosztami uzyskania przychodów wspólników tych spółek (z punktu widzenia opodatkowania podatkiem dochodowym, podatnikami nie są spółki komandytowo-akcyjne, lecz ich wspólnicy; w konsekwencji to u nich - z podatkowego punktu widzenia - w ostatecznym rozrachunku występują przychody i koszty uzyskania przychodów - zob. art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f.). Dotyczy to, m.in., kosztów wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek.