Celem akcji przeprowadzonej na granicy wschodniej było nie tylko bieżące ograniczenie ilości paliwa przywożonego do kraju bez zapłaty podatków i innych należności publicznoprawnych, ale przede wszystkim identyfikacja uczestników i beneficjentów tego procederu.Działania prowadzone, przy współudziale organów podatkowych, Służby Celnej, Policji, Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego przyniosły doskonałe efekty. Na około 100 podmiotów ujawnionych w trakcie akcji na granicy wschodniej, aż 95 wytypowano do niezwłocznego skontrolowania. Już możliwe do określenia wyniki postępowań to blisko 330 mln złotych uszczuplonego VAT.

Na poczet zobowiązań, które w zamyśle organizatorów nigdy nie miały zostać uiszczone, kontrola skarbowa już zabezpieczyła środki pieniężne w kwocie blisko 30 mln zł. Skierowano też wnioskio zabezpieczenia majątkowe na ponad 270 mln zł. Stwierdzono, że 24 firmy, rzekomo, wg dokumentów, sprowadzające paliwo, w rzeczywistości nie istnieją. Prowadzona akcja pozwoliła także ujawnić „uśpione" podmioty, które organizatorzy przygotowali już do roli kolejnego znikającego podatnika.

W związku z tym, że działania podmiotów biorących udział w opisanym procederze noszą znamiona przestępstw nie tylko skarbowych, ale i karnych, organy kontroli skarbowej ściśle współpracują w tym zakresie z organami ścigania i działania te będą nadal kontynuowane.