Założenia koncepcyjne zostały zaktualizowane przez IASB ze względu na pewne luki i niejasności, a także dezaktualizację niektórych zapisów.

Podczas konferencji zorganizowanej przez Komitet Standardów Rachunkowości we współpracy z Bankiem Światowym, przedstawiciel Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) zaprezentował główne elementy projektu Założeń koncepcyjnych w nowym brzmieniu.

Dyskutanci, biorący udział w spotkaniu, wymieniali poglądy i przedstawiali opinie m.in. na temat definicji (aktywa, zobowiązani, kapitał własny etc.), wyceny i prezentacji, zalet i wad rozwiązań zaproponowanych w Założeniach. Zebrane uwagi zostaną przedstawione IASB oraz EFRAG (Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej).

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego