Kolejnym krokiem będzie przygotowanie w ciągu siedmiu dni zmodyfikowanego projektu założeń do ustawy poszerzonego o propozycje interesariuszy.

Konferencja uzgodnieniowa dotyczyła prac nad nową ustawą regulującą rynek audytu w Polsce. To jeden z etapów konsultacji społecznych, który służył m.in. omówieniu uwag partnerów społecznych i uzgodnieniu kierunku zmian w ustawie. W wydarzeniu udział wzięło kilkadziesiąt osób, i większość instytucji, które zgłosiły uwagi do projektu. Spotkanie trwało przeszło osiem godzin.

Zobacz: KIBR i środowisko biegłych zaangażowani w prace nad ustawą

KIBR reprezentował prezes Krzysztof Burnos i Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR. - Zaprezentowaliśmy nasze argumenty. Zostaliśmy wysłuchani i mamy poczucie, że znaleźliśmy płaszczyznę porozumienia, a sama dyskusja była bardzo konstruktywna - relacjonuje prezes samorządu.

W stanowisku przekazanym do Ministerstwa Finansów KIBR zwracał uwagę na brak skalowalności przepisów proponowanych w projekcie, pomysł likwidacji organów dyscyplinarnych, propozycję okresu rotacji bardziej restrykcyjną niż założenia Rozporządzenia oraz białej listy usług dozwolonych. Kontrowersje wzbudzały też kwestie wysokości kar, sposób kontroli nad zawodem oraz sposób finansowania nadzoru.

Do 2 października partnerzy społeczni mogli jeszcze przesłać Ministerstwu dodatkowe uwagi. Zostaną one następnie omówione na dodatkowym spotkaniu w Ministerstwie Finansów. - Zaczynaliśmy rozmowy od dwóch różnych stanowisk. Kończyliśmy je w poczuciu, że rozmawiamy o wspólnych rozwiązaniach, które mają poprawić bezpieczeństwo obrotu gospodarczego - dodaje wiceprezes Barbara Misterska-Dragan.

Ustawodawca ma teraz siedem dni na przedstawienie założeń uwzględniających ustalenia z konferencji uzgodnieniowej.

Ministerstwo Finansów przy okazji spotkania zadeklarowało podjęcie starań, aby w nowej ustawie znalazł się zapis regulujący status biegłego rewidenta nieaktywnego zawodowo. O to zabiegał po czerwcowym Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów prezes Krzysztof Burnos. To też postulat, który KIBR zgłaszał jeszcze w poprzedniej kadencji.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Biegłego Rewidenta