13 lipca 2017 roku zatrzymano kolejne dwie osoby w ramach wieloosobowego śledztwa nadzorowanego przez Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzonego przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej popełniającej przestępstwa oszustw skarbowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, które miały związek z obrotem olejem smarowym i nieuprawnioną zmianą jego przeznaczenia, uchylaniem się od opodatkowania podatkiem akcyzowym, podatkiem od towarów i usług oraz praniem pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem tych czynów zabronionych.

Zatrzymani działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, podejmowali czynności udaremniające stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków pieniężnych. Działania podejrzanych polegały na nabyciu za kwotę ponad 2 mln zł kilkudziesięciu tysięcy udziałów ustalonej spółki z o. o., działającej na terenie województwa mazowieckiego, zajmującej się produkcją wyrobów z mięsa, która była jednym z podmiotów gospodarczych kontrolowanym przez członków ujawnionej grupy przestępczej. Nabycie udziałów przez podejrzanych nastąpiło ze środków pochodzących z uzyskania znacznej korzyści majątkowej związanej z popełnieniem czynów zabronionych, polegających na uchylaniu się od opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz podatkiem od towarów i usług (VAT).
Zatrzymanym zarzuca się przestępstwo spenalizowane w art. 299 § 1, § 5 i § 6 k.k., określane mianem prania brudnych pieniędzy, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Obecnie śledztwo toczy się przeciwko 26 podejrzanym, spośród których wobec 13 stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, przy czym jedna z osób posiadających status podejrzanego odbywa karę pozbawienia wolności w innej sprawie.

Wobec podejrzanych przebywających na wolności stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, tj. poręczenia majątkowe w postaci pieniędzy w wysokości między innymi 100 000 zł i 150 000 zł, zakaz opuszczania kraju oraz dozór Policji.

W sprawie zastosowano również wprowadzone ustawą z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 768), obowiązujące od 27 kwietnia 2017 roku przepisy procedury karnej dające organom ścigania między innymi szersze możliwości zabezpieczenia już na etapie postępowania przygotowawczego wykonania w przyszłości kar grożących podejrzanym za zarzucane im przestępstwa. Wobec określonych podejrzanych wydano bowiem postanowienia o zabezpieczeniu na ich mieniu wykonania grożących im kar grzywny w realnej wysokości do kwoty 4 000 000 zł, przepadku równowartości korzyści majątkowych osiągniętych z popełnienia przestępstw i przestępstw skarbowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 40 000 000 zł, uiszczenia uszczuplonej czynami zabronionymi należności publicznoprawnej w postaci podatku akcyzowego w kwocie ponad 24 000 000 zł, podatku VAT w kwocie ponad 16 000 000 zł a także wykonania orzeczenia o kosztach sądowych w kwocie nie mniejszej niż 40 000 zł.

Zabezpieczenie kar i roszczeń nastąpiło przez zajęcie ruchomości w postaci między innymi luksusowych samochodów, pieniędzy w walutach PLN, EUR, USD, złotej i srebrnej biżuterii, złotych monet, tirów wraz z cysternami a także udziałów w spółce działającej na terenie województwa mazowieckiego, produkującej wyroby z mięsa, którą kontrolowali członkowie badanej grupy przestępczej.
Dokonane dotychczas zabezpieczenia majątkowe przekraczają kwotę 10 mln zł.

Sukcesywnie gromadzone dowody pozwoliły także na wydanie w ostatnich dniach postanowień o uzupełnieniu postanowień o przedstawieniu zarzutów wobec dwóch podejrzanych, tymczasowo aresztowanych po zatrzymaniu w dniu 26 czerwca 2017 roku, z którymi wykonano czynności procesowe w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie w dniu 13 lipca 2017 roku.
Śledztwo ma wielowątkowy i wieloosobowy charakter, obejmuje przestępstwa związane z obrotem olejem smarowym sprzedawanym jako olej napędowy i wykorzystywaniem przez członków zorganizowanej grupy kontrolowanych przez siebie podmiotów gospodarczych dla uchylania się od co najmniej lipca 2016 roku do 22 czerwca 2017 roku od opodatkowania podatkiem akcyzowym poprzez nieujawnianie właściwym Urzędom Skarbowym przedmiotu i podstawy opodatkowania w postaci wewnątrzwspólnotowego nabycia a także sprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łącznie ponad 20 mln litrów wyrobu akcyzowego w postaci oleju smarowego. Postępowanie obejmuje także podanie nieprawdy w złożonych deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT – 7 przez osoby uprawnione do reprezentowania ustalonych podmiotów gospodarczych, w wyniku czego obniżono podatek należny z tytułu sprzedaży ponad 20 mln litrów oleju smarowego o podatek naliczony z nierzetelnych faktur dokumentujących nabycie tego oleju, które w rzeczywistości nie miało miejsca.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie przez funkcjonariuszy Policji z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Olsztynie a także przy współpracy funkcjonariuszy z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie.

W ramach toczącego się postępowania gromadzone są kolejne dowody, które służą ustalaniu pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z ujawnionymi przestępstwami.