Najwyższym organem decyzyjnym WCO jest Rada – zgromadzenie szefów wszystkich administracji członkowskich. Sesje Rady odbywają się każdego roku w czerwcu, w głównej siedzibie organizacji w Brukseli. Organem, który przygotowuje decyzje i wyznacza kierunki strategiczne dla WCO, jest Komisja Polityki (KP), której spotkania odbywają się dwa razy w roku: w czerwcu (przed sesjami Rady) i w grudniu. W KP zasiadają wybrani przedstawiciele regionów, na które podzielona jest WCO. Polska jest jednym z kilku przedstawicieli Regionu Europy (podział ten nie pokrywa się z członkostwem w UE).

Polska przystąpiła do WCO w roku 1974. Na sesji plenarnej Rady w Stambule w roku 1990 po raz pierwszy została wybrana do Komisji Polityki. W 2013 r. Polska po raz drugi uzyskała status członka w Komisji Polityki (kadencja dwuletnia – od sesji grudniowej w roku 2013 do sesji czerwcowej w roku 2015).

Podczas trzech dni obrad omówiono najważniejsze dokumenty strategiczne WCO i dyskutowano o takich tematach jak: rola służb celnych w regionalnych integracjach gospodarczych, współpraca z sektorem prywatnym, stosowanie przez służby celne systemów kodowania towarów innych niż HS, rola służb celnych w zwalczaniu transgranicznej przestępczości podatkowej (unikania i uchylania się od płacenia podatków).

Przedstawiono również rezultaty konferencji ministerialnej WTO na Bali (3-7.12.2013), która zakończyła się podpisaniem dokumentu „Porozumienia o Ułatwieniach w Handlu" (Trade Facilitation Agreement). W tym kontekście Komisja Polityki przyjęła Rezolucję (Dublin Resolution), w której podkreśla się wagę porozumienia osiągniętego na Bali i w której WCO zobowiązuje się do brania udziału we wdrażaniu jego zapisów, a zwłaszcza koordynowania pomocy dla służb celnych krajów rozwijających się w procesie koniecznej modernizacji procedur i służb celnych dla sprostania wyzwaniom, jakie niesie to porozumienie.