Minister Finansów określił szczegółowe zadania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, regulamin jej działania, zadania przewodniczącego i sekretarza Komisji oraz przewodniczących i sekretarzy składów egzaminacyjnych, wynagrodzenia członków komisji oraz warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów tym członkom.

Komisja składa się z sześćdziesięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Ministra Finansów. Podstawowym zadaniem tej Komisji jest przeprowadzenie egzaminów na doradcę podatkowego i związane z tym ustalenie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych i podanie go do publicznej wiadomości, a także opracowywanie wzorca odpowiedzi do pytań testowych.

Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez jej przewodniczącego i we wszystkich sprawach należących do jej kompetencji podejmuje uchwały na posiedzeniu albo w trybie obiegowym. Uchwały na posiedzeniu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy swoich członków, natomiast w trybie obiegowym - w formie pisemnej, bezwzględną większością głosów. Decyzję o podjęciu uchwały w tym trybie podejmuje przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.

Przewodniczący kieruje pracami Komisji, w szczególności wyznacza sześcioosobowe składy egzaminacyjne i przewodniczących tych składów, reprezentuje Komisje na zewnątrz, przygotowuje testy i zadania egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu oraz zestawy pytań do części ustnej, udziela wyjaśnień kandydatom i podpisuje zaświadczenia o zdaniu egzaminu.

Zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym, sekretarz komisji Egzaminacyjnej zajmuje się organizacją egzaminu i sprawowaniem nadzoru nad obsługą administracyjno-biurową Komisji. Należy do niego m.in.: ustalanie terminów egzaminu, sporządzanie listy kandydatów zakwalifikowanych na wyznaczony termin, informowanie kandydatów o terminie i miejscu egzaminu, rozpatrywanie wniosków o zmianę terminu, o zwrot opłaty egzaminacyjnej i o udostępnienie do wglądu pracy egzaminacyjnej, ogłaszanie wyników części pisemnej,  akceptowanie wniosków o wypłatę wynagrodzenia członkom składów egzaminacyjnych i przygotowywanie wniosków o wypłatę wynagrodzenia dla członków Komisji Egzaminacyjnej.

Do zadań przewodniczącego składu egzaminacyjnego należy sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem egzaminu, informowanie kandydata o wyniku części ustnej, podejmowanie decyzji o wykluczeniu kandydata z egzaminu, dokonywanie ponownej oceny pracy egzaminacyjnej i sporządzanie wniosku o wypłatę wynagrodzeń dla członków składu, któremu przewodniczy.. Natomiast sekretarz składu egzaminacyjnego sporządza protokół z przebiegu egzaminu i zapewnia jego prawidłowe dokumentowanie.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego (Dz. U. Nr 212, poz. 1390), które weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 9 listopada 2010 r., określa także wysokość wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej oraz warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów członkom tej Komisji.

Jolanta Mazur