Portal podatkowy to system teleinformatyczny administracji podatkowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Zakres i warunki korzystania z portalu podatkowego określił minister finansów w rozporządzeniu z 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2286).

Wdrożenie instytucji portalu podatkowego dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn umożliwia składanie przez nich oświadczeń o wyrażeniu zgody na doręczanie albo wniosku o doręczanie pism organów administracji podatkowej, składanie deklaracji w sprawach dotyczących tych podatków,  wnoszenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego podań w sprawach dotyczących tych podatków i doręczanie pism naczelników urzędów skarbowych w sprawach ich dotyczących .

Rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. poz. 2287) weszło w życie 31 grudnia 2015 r.