Zgodnie z projektem rozporządzenia podatek dochodowy od osób fizycznych nie byłby pobierany od:
1) świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy;
2) jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanych absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej;
3) ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie, otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie.

Wiele elementów wspierających bezrobotnych i poszukujących pracy korzysta już ze zwolnienia od podatku na podstawie regulacji zawartych w ustawie o PIT. Z wnioskiem o zaniechanie poboru podatku od kolejnych świadczeń wystąpił minister pracy i polityki społecznej. Zwolnienie z opodatkowania pozwoli bowiem lepiej zrealizować cel wskazanych instrumentów rynku pracy, jakim jest efektywna pomoc państwa adresowana do osób poszukujących zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Projektowane przepisy stanowią kontynuację rozporządzenia z 12 września 2013 r., w którym minister finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy w ramach programów specjalnych w stosunku do dochodów uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.