„Pomimo silnego pogorszenia dochodowości sytuacja sektora bankowego w I półroczu br. pozostawała stabilna" - napisano w raporcie KNF o sytuacji banków po I połowie 2009 roku.
„Jednocześnie dzięki rekordowemu wzrostowi bazy kapitałowej banków, do jakiego doszło w tym okresie, zdecydowanie wzrosła stabilność sektora bankowego (w tym jego zdolność do absorbowania potencjalnych strat) oraz zwiększył się potencjał rozwoju akcji kredytowej. Tym samym średniookresowe perspektywy sektora bankowego nie wskazują powodów do obaw" - dodano.
KNF ocenia, że bieżącą sytuację sektora bankowego w zakresie płynności można uznać za zadowalającą, a głównym źródłem ryzyka pozostaje utrzymująca się na rynku niepewność i awersja do ryzyka oraz wysokie koszty finansowania.
„Pomimo poprawy niektórych miar płynności, nadal pożądane są działania banków zmierzające do dalszego wzrostu stabilności źródeł finansowania" - napisano w raporcie.

Wynik finansowy netto sektora bankowego w I półroczu 2009 r. wyniósł 4,3 mld zł i był o 50,1 proc. niższy niż w analogicznym okresie 2008 r., przy czym w I kwartale wynik netto wyniósł 2,1 mld zł, a w II kwartale 2,2 mld zł.
KNF podał, że spośród 650 banków i oddziałów instytucji kredytowych prowadzących działalność operacyjną 543 odnotowały pogorszenie wyników finansowych w stosunku do analogicznego okresu 2008 r.

Główną przyczyną silnego spadku wyników finansowych był ponad czterokrotny wzrost ujemnego salda rezerw/odpisów z tytułu utraty wartości z 1,4 mld zł w I półroczu 2008 roku do 5,3 mld zł w I półroczu tego roku.
Wynik działalności bankowej wzrósł w I półroczu 2009 roku o 1 proc. do 24,4 mld zł.