Główne zmiany wprowadzone do Konwencji z 1991 r. obejmują m.in. uzupełnienie przepisu dotyczącego zysków ze sprzedaży majątku o tzw. klauzulę nieruchomościową oraz dodanie przepisów dotyczących wymiany informacji podatkowych, które są zgodne ze standardem OECD. Protokół wprowadza także postanowienia dotyczące ograniczenia korzyści umownych w sytuacjach, gdy podejmowane operacje nakierowane są na nieuprawnione uzyskanie przywilejów wynikających z Konwencji.

Ponadto Protokół dostosowuje postanowienia dotyczące podatków objętych Konwencją, przedsiębiorstw powiązanych oraz stosowania podatków u źródła dla odsetek wypłaconych w związku z działalnością instytucji wspierających finansowanie eksportu. Protokół obniża także stawkę podatku pobieranego u źródła dla należności licencyjnych z 10 proc. na 5 proc.