Jak można przeczytać w piśmie, którego treść została rozpowszechniona w internecie, priorytetowym zadaniem administracji podatkowej ma być  zmniejszenie zakresu wyłudzeń zwrotu podatku od towaru i usług. Wzrost luki w podatku od towarów i usług spowodowany jest, m.in. rozrostem przestępstw karuzelowych. W celu przeciwdziałania wyłudzeniom, należy położyć nacisk na szybsze niż dotychczas reagowanie na sygnały sugerujące zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia oszustwa.

Minister finansów w przesłanym do szefów podległych mu jednostek okólniku zaleca w szczególności:

- zwiększenie ilości kontroli, z uwzględnieniem analizy ryzyka, w podatku cd towaru i usług - także kosztem przesunięcia osób zajmujących się kontrolami w podatku dochodowym od osób fizycznych;

- uaktualnienie Bazy Podmiotów Szczególnych w zakresie wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych w wirtualnych biurach;

- zwiększenie liczby czynności sprawdzających i prób kontaktowania się z podatnikami w celu weryfikacji wykonywania działalności z zamiarem ewentualnego wykreślenia z urzędu podatników z rejestru VAT, jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podatnik nic istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem;

- kierowanie do analizy do komórek karnych skarbowych wszystkich przypadków nic złożenia do końca lipca za rok poprzedni sprawozdań finansowych;

- zwiększenie liczby postępowań podatkowych w sprawach odpowiedzialności osób trzecich oraz firmanctwa;

- stosowanie w zdecydowanie większym zakresie instytucji prawnych przewidzianych dla zabezpieczenia podatków pozwalających w sposób skuteczny egzekwować zaległości podatkowe.