Odpowiedź:

Koszty odsetek, o których mowa, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty.

Uzasadnienie:
W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że dopuszcza się możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów (opłat) związanych z opóźnieniami w płatnościach, w tym opóźnieniami w płatnościach z tytułu umów leasingu (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2013 r. - ILPB1/415-978/12-4/AG).
Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że w myśl art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań. A contrario, za koszty uzyskania przychodów uważa się zapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań.
Dotyczy to również odsetek naliczanych z tytułu opóźnień w płatnościach. A zatem koszty odsetek, o których mowa, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty (a nie w dacie wystawienia noty obciążeniowej; brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 32 u.p.d.o.f. wyłącza bowiem stosowanie art. 22 ust. 6b u.p.d.o.f.).

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  5.09.2016 r.