Zwolnienia uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 39, pkt 40 i pkt 40b ustawy o PIT, obejmują także świadczenia otrzymywane w związku z odbywaniem stypendium w zagranicznej placówce. Bez znaczenia jest tu czy placówka znajduje się w kraju należącego do Unii Europejskiej czy też do kraju trzeciego. Takie stanowisko zajął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z dnia 12 sierpnia 2010 r., DD3/0602/53/IMD/10/BMI9-10566.

Minister dodał, że przedmiotowe zwolnienia, jeżeli tylko spełniają ustawowe warunki dotyczą także stypendiów i innych świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych od zagranicznych pomiotów.

Z kolei jeżeli stypendyści otrzymują świadczenia, które nie mieszczą się w art. 21 ust. 1 pkt 39, pkt 40 i pkt 40b ustawy o PIT to część ich dochodu podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy o PIT. Przy ocenie w tym przypadku, czy otrzymane za granicą świadczenie podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce należy ustalić, czy otrzymana kwota nie przekroczyła w danym roku podatkowym wysokości diet z tytułu zagranicznej podróży, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium. Dzienny limit zwolnienia, wyznaczany przez wysokość diety, uzależniony jest przy tym od kraju, w jakim stypendysta przebywał. Wysokość stanowiącą równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określa załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991).

Michał Malinowski