Pytanie

W czerwcu złożony został wniosek o wygaszenie prawa trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości gruntowej.
Kiedy wygasa obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości?

Odpowiedź

W przypadku wygaśnięcia trwałego zarządu na mocy decyzji obowiązek opłacania podatku od nieruchomości przez trwałego zarządcę wygasa z końcem miesiąca, w którym – zgodnie z decyzją – wygasł trwały zarząd.

Uzasadnienie

Podatnikami podatku od nieruchomości są, między innymi, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne będące posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie to wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego (zob. art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. – dalej u.p.o.l.). Na podstawie tego przepisu podatnikami podatku od nieruchomości są, między innymi, trwali zarządcy (zob. przykładowo pismo Ministerstwa Finansów z 22 sierpnia 2008 r., PL/833/70/SIA/08/259).

Jak jednocześnie stanowi art. 6 ust. 4 u.p.o.l., obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Ustaniem okoliczności uzasadniających obowiązek podatkowy jest, między innymi, wygaśnięcie trwałego zarządu.

Trwały zarząd wygasa, między innymi, na skutek decyzji wydawanej – na wniosek jednostki organizacyjnej sprawującej trwały zarząd - na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) – dalej u.g.m. Obowiązek w podatku od nieruchomości z tytułu posiadania nieruchomości oddanej w trwały zarząd wygasa zatem w takich przypadkach z upływem miesiąca, w którym – zgodnie z treścią wskazanej decyzji – wygasa trwały zarząd.

Do końca miesiąca, w którym – zgodnie z decyzją, o której mowa – wygasa trwały zarząd, jednostka organizacyjna pozostaje trwałym zarządcą i jest w związku z tym obowiązana opłacać podatek od nieruchomości. Dotyczy to również okresu między złożeniem wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięcie trwałego zarządu a wynikającym z decyzji dniem wygaśnięcia trwałego zarządu. Nie ma w tym zakresie zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 90 ust. 3 u.g.m., gdyż dotyczy ono wyłącznie opłat rocznych (tj. opłat z tytułu trwałego zarządu, o których mowa w art. 45 ust. 2 pkt 7 u.g.m.).