Pytanie

Kiedy zgodnie z art. 15b u.p.d.o.p. spółka powinna zaliczyć do KUP faktury niezapłacone w 2013 r. (przeterminowane, wyłączone z KUP w 2013 r.), które zapłaciła w 2014 r.? Czy należy wziąć pod uwagę zapis art.15 ust 4b-4d?

Odpowiedź:

W przypadku niezapłaconych faktur prawo do zaliczenia wydatków do kosztów powstaje na zasadach ogólnych. Wszystko zależy zatem przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z kosztem pośrednim czy bezpośrednim. Skoro koszt został potrącony w 2013 r., a następnie skorygowany z powodu braku zapłaty, to w przypadku zapłaty zobowiązania w 2014 r. koszt należy ponownie wykazać w miesiącu zapłaty.

 

Uzasadnienie:

Ustawodawca wprowadził zasadę, zgodnie z którą brak zapłaty za faktury może skutkować korektą kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie bowiem z art. 15b ust. 1-3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. - w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów kosztowych, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Zmniejszeń powyższych dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin 30- lub 90-dniowy.

Z pytania wynika, że spółka poniosła koszty w 2013 r. i zaliczyła je do kosztów uzyskania (potrąciła). Podkreślenia wymaga, że poniesienie kosztu, to jego zaksięgowanie, a potrącenie kosztu, to odjęcie od przychodów. Jeżeli zatem mielibyśmy do czynienia z kosztem bezpośrednim dotyczącym przychodów roku 2014, to koszt nie mógł być potrącony w 2013 (mimo jego poniesienia), wobec czego nie powinno dojść do korekty kosztów.

Zakładając, że koszt został potrącony w 2013 r. i podatnik w tym samym roku dokonał jego korekty z tytułu niezapłaconej faktury, dokonanie zapłaty w roku 2014 ponownie będzie uprawniało do potrącenia kosztu. Zgodnie z art. 15b ust. 4 u.p.d.o.p. jeżeli po dokonaniu zmniejszenia z tytułu niezapłaconych faktur, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia. Oznacza to, że korekty należy dokonywać na bieżąco, nawet jeśli w międzyczasie zmienił się rok podatkowy.

Pytanie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego