Odpowiedź:

Nieopłacone składki stają się kosztami dopiero w dniu faktycznej zapłaty.

Uzasadnienie:

Składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone terminowo (art. 15 ust. 4h ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888)- dalej u.p.d.o.p.). Składki nieopłacone zaś nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 57a u.p.d.o.p.).  Dopiero po nieterminowej  zapłacie składek zatem podatnicy mogą zaliczyć je w koszty.

W efekcie kwota zapłaconych składek w listopadzie może być być kosztem października (za który są należne). Natomiast kwota zapłaconych składek w grudniu może być być kosztem grudnia (w którym zostały uiszczone). Nie można zatem ujmować w kosztach całej kwoty wynikającej z deklaracji DRA, skoro nie została opłacona w terminie.

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  16.12.2016 r.

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami