Odpowiedź:

Uważam, że obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia wskazanej usługi użyczenia powstanie z chwilą jej wykonania, tj. z dniem 31 grudnia 2016 r. Dopiero zatem w ramach deklaracji VAT-7 za grudzień 2016 r. (względnie w ramach deklaracji VAT-7K/VAT-7D za IV kwartał 2016 r.) należy wykazać i odprowadzić VAT z tytułu tej usługi użyczenia świadczonej od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie:

W pierwszej kolejności wyjaśnić pragnę, że obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują wystawiania faktur wewnętrznych. W konsekwencji obecnie podlegających opodatkowaniu czynności nieodpłatnych (w tym podlegających opodatkowaniu nieodpłatnie świadczonych usług, np. usług użyczenia) nie trzeba wystawiać faktur wewnętrznych. Nie jest tym samym możliwa odpowiedź na pytanie dotyczące wystawiania faktury wewnętrznej.
Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że obecnie nie ma przepisu przewidującego szczególny sposób powstawania obowiązku podatkowego z tytułu podlegających opodatkowaniu czynności nieodpłatnych. Najczęściej zatem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania nieodpłatnej dostawy towarów (tj. z chwilą przekazania lub zużycia towarów) lub z chwilą wykonania nieodpłatnie świadczonej usługi (zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.).
Dotyczy to również nieodpłatnie świadczonych usług użyczenia (do usług takich nie ma bowiem zastosowania żaden przepis szczególny, w tym art. 19a ust. 3 u.p.t.u. stanowiący, że usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi). Uważam zatem, że obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia przedmiotowej usługi użyczenia powstanie z chwilą jej wykonania, tj. z dniem 31 grudnia 2016 r. Dopiero zatem w ramach deklaracji VAT-7 za grudzień 2016 r. (względnie w ramach deklaracji VAT-7K/VAT-7D za IV kwartał 2016 r.) należy wykazać i odprowadzić podatek VAT z tytułu tej usługi użyczenia świadczone od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 30.08.2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów