Odpowiedź:

Podatkowe różnice kursowe powstały tylko w pierwszej ze wskazanych sytuacji.

Uzasadnienie:

Obowiązkiem podatników podatku dochodowego od osób prawnych jest ustalanie różnic kursowych (zob. art. 9b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm. – dalej u.p.d.o.p.). Zasady, na jakich ustalane są u takich podatników różnice kursowe określają art. 15a u.p.d.o.p. (chyba że podatnicy różnice kursowe określają na podstawie przepisów o rachunkowości; z treści pytania nie wynika, aby chodziło o taką sytuację).

W świetle tych przepisów różnice kursowe powstają na skutek pięciu rodzajów zdarzeń, w tym na skutek wypływu środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej (zob. art. 15a ust. 2 pkt 3 oraz art. 15a ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.p.). Tego typu różnice kursowe (stanowiące przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice – zob. art. 15a ust. 1 u.p.d.o.p.) powstały w przedstawionej sytuacji na skutek wypływu waluty obcej z – w związku z zajęciem rachunku bankowego przez komornika - Państwa rachunku bankowego na rachunek komornika. A więc na skutek pierwszego ze wskazanych zdarzeń powstały podatkowe różnice kursowe.
Podatkowe różnice kursowe nie powstały natomiast na skutek drugiego ze wskazanych zdarzeń, tj. na skutek otrzymania zwrotu waluty. W tym zakresie podatkowe różnice kursowe powstaną dopiero na skutek wypływu tej waluty z rachunku bankowego.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 5.08.2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów