Zakupiłem we wrześniu samochód osobowy jako towar na podstawie umowy kupna-sprzedaży, (książka PKPiR).W październiku sprzedałem samochód do firmy leasingowej ze stawką zwolnioną, jak się okazało błędnie, ponieważ nie nie minęło pół roku od daty nabycia. W listopadzie wystawiłem fakturę korygującą i wystawiłem fakturę VAT-marża.
Kiedy należy uwzględnić fakturę korygującą i VAT-marża w rejestrze sprzedaży - w listopadzie czy w październiku?
Rozliczenie faktury korygującej powinno nastąpić w deklaracji za okres, w którym nabywca ją otrzymał, o ile potwierdzenie otrzymania tej faktury przez nabywcę wpłynęło do sprzedawcy przed upływem terminu do złożenia deklaracji za ten okres. W przypadku otrzymania potwierdzenia po tym terminie, fakturę należy rozliczyć w deklaracji za okres, w którym sprzedawca to potwierdzenie otrzymał.
Faktura VAT marża powinna być uwzględniona w deklaracji dotyczącej okresu, w którym upłynął siódmy dzień, licząc od dnia wydania towaru.
Mamy w analizowanym przypadku do czynienia z korektą faktury VAT, która de facto powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy wynikającej z faktury pierwotnej. Tego rodzaju korektę faktury rozlicza się w deklaracji za okres, w którym nabywca ją otrzymał, pod warunkiem, że sprzedawca przed upływem terminu do złożenia deklaracji za ten okres posiada w swojej dokumentacji potwierdzenie otrzymania tej korekty przez nabywcę. Otrzymanie przez nabywcę potwierdzenia po upływie tego terminu, uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to podatnik uzyskał (art. 29 ust. 4a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. Opisana zatem w pytaniu faktura korygująca, powinna być rozliczona w deklaracji listopadowej, pod warunkiem, że nabywca otrzymał tę fakturę w listopadzie, a sprzedawca otrzymał potwierdzenie jej otrzymania przez nabywcę do 28 grudnia (25-27 grudnia to dni wolne od pracy, a zatem termin przesunie się odpowiednio na dzień 28 grudnia). Jeżeli potwierdzenie wpłynęło (wpłynie) do nabywcy później, fakturę należy rozliczyć w deklaracji za okres, w którym sprzedawca to potwierdzenie otrzymał.
W przypadku gdy dostawa towaru powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy w VAT powstaje co do zasady z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu licząc od dnia wydania towaru (art. 19 ust. 4 u.p.t.u.). Jak się domniemywa, w analizowanym przypadku faktura VAT marża została wystawiona po upływie 7. dnia, licząc od dnia wydania towaru, a zatem faktura ta powinna być uwzględniona w deklaracji dotyczącej okresu, w którym upłynął siódmy dzień, licząc od dnia wydania towaru.