Odpowiedź:

W przypadku otrzymania faktur zaliczkowych z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia u polskiego podatnika nie powstaje obowiązek podatkowy, gdyż faktury te dokumentują zaliczki, które nie podlegają opodatkowaniu. Tak więc, obowiązek podatkowy powstanie dopiero z momentem wystawienia faktury potwierdzającej sprzedaż towaru, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi dostawa towaru będącego przedmiotem WNT.

Uzasadnienie:

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów został uregulowany w przepisie art. 20 ust. 5 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) – dalej u.p.t.u., zgodnie z którym w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia (…).


Co istotne, z dniem 1.01.2013 r. uchylone zostały przepisy dotyczące zaliczek, co oznacza, że dokonanie całości lub części należności przed dokonaniem dostawy nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego, a tym samym nie trzeba ich rozliczać.

Tym samym, w przypadku otrzymania faktur zaliczkowych z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia u polskiego podatnika nie powstaje obowiązek podatkowy, gdyż faktury te dokumentują zaliczki, które nie podlegają opodatkowaniu (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13.05.2016 r., IPPP3/4512-112/16-2/IG). Tak więc, obowiązek podatkowy powstanie dopiero z momentem wystawienia faktury potwierdzającej sprzedaż towaru, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi dostawa towaru będącego przedmiotem WNT.

Mariusz Jabłoński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 4.07.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów