KIDP przypomina o obowiązku aktualizacji danych przez doradców

Doradcy podatkowi mają obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o każdorazowej zmianie danych osobowych, takich jak oznaczenie miejsca zamieszkania czy miejsca prowadzenia działalności - przypomina KIDP.

Aktualizacji podlegają następujące dane:

- imię i nazwisko,

- oznaczenie miejsca zamieszkania,

- oznaczenie miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby),

- rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzaj zatrudnienia,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru służącego dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadawanych w państwie pochodzenia osoby – np. numer PESEL.

Niewypełnienie obowiązku aktualizacji danych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Wzór zawiadomienia o zmianie danych znajduje się w panelu mDoradca. Podpisany wniosek należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (z kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego) do Biura KIDP, ponieważ zmiany danych wprowadzone do serwisu muszą zostać zaakceptowane i ostatecznie potwierdzone przez pracownika biura KIDP. Naniesione zmiany będą widoczne i zaakceptowane w serwisie dopiero z chwilą wpływu informacji o zmianie danych do biura KIDP. Czas akceptacji zmian uzależniony jest od zakresu zmienianych danych oraz terminu wpływu informacji o zmianie danych do biura KIDP.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.krdp.pl, stan z dnia 7 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 7 czerwca 2013 r.