KE proponuje szerszy zakres automatycznej wymiany informacji podatkowych

Wczoraj Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie automatycznej wymiany informacji między administracjami podatkowymi UE, jako część wzmożonej walki z uchylaniem się od opodatkowania. Zgodnie z przedstawionym wnioskiem dywidendy, zyski kapitałowe, wszelkie inne formy działalności finansowej zostaną dodane do listy kategorii, które są przedmiotem automatycznej wymiany informacji UE.

W grudniu 2012 r. Komisja przedstawiła plan działania na rzecz bardziej skutecznej reakcji UE na uchylanie się od opodatkowania lub unikanie opodatkowania. Plan działania podkreśla potrzebę promowania automatycznej wymiany informacji europejskiej i wymiany informacji w sprawach podatkowych.

Dnia 22 maja 2013 roku Rada wystąpiła do Komisji Europejskiej o przedstawienie wniosku w tej sprawie.

Na podstawie dyrektywy UE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności państwa członkowskie gromadzą dane dotyczące oszczędności osób fizycznych niebędących rezydentami i przekazują je automatycznie organom podatkowym państwa, w którym te osoby zamieszkują na stałe. System ten stosowany jest od 2005 r. W celu wzmocnienia tej dyrektywy i rozszerzenia jej zakresu stosowania odpowiedni wniosek jest obecnie przedmiotem dyskusji w Radzie. Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w maju 2013 r. państwa członkowskie zobowiązały się do przyjęcia zmienionej dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności do końca roku.

Dyrektywa w sprawie współpracy administracyjnej przewiduje zaś automatyczną wymianę informacji na temat innych form dochodów od 1 stycznia 2015 r. Formy te to: dochody z zatrudnienia, wynagrodzenia dyrektorów, ubezpieczenia na życie, świadczenia emerytalne i rentowe oraz dochody z tytułu własności. Dzisiejszy wniosek ma na celu wprowadzenie zmian do dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej, tak by automatyczna wymiana informacji miała od powyższej daty również zastosowanie do dywidend, zysków kapitałowych, innych dochodów finansowych i sald na rachunkach.

Wczorajszy wniosek Komisji, wraz ze wspomnianymi powyżej przepisami dotyczącymi automatycznej wymiany, będzie oznaczać, że państwa członkowskie będą dzielić się ze sobą informacjami w takim wymiarze, w jakim zobowiązały się one do prowadzenia wymiany informacji z USA na podstawie amerykańskiej ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (FATCA).

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.ec.europa.eu, stan z dnia 13 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 13 czerwca 2013 r.