Pytanie

Zamierzam sprzedać firmę (działalność gospodarcza) w całości innej osobie fizycznej za kwotę 50.000 zł. W skład firmy wchodzą środki trwałe, materiały, pracownicy, umowy, zobowiązania oraz książki przychodów i rozchodów od 2008 r. do 2015 r. Posiadam również kasę fiskalną.
Czy przy sprzedaży firmy sukcesja obowiązuje również kasę fiskalną

Odpowiedź

Nabywca przedsiębiorstwa nie może przejąć wraz z całym przedsiębiorstwem kasy fiskalnej, zarejestrowanej na Państwa.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:
1) wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
2) składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
3) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
4) dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Odczyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem § 27. Raport stanowi załącznik do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Natomiast § 16 ust. 1 stanowi, iż w przypadku konieczności wymiany pamięci fiskalnej podatnik dokonuje czynności określonych w § 15 ust. 1 pkt 1, 2 i 4. Przepis § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Po wymianie pamięci fiskalnej podatnik:
1) dokonuje fiskalizacji kasy;
2) składa zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy z nowym numerem unikatowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania kasy od podmiotu prowadzącego serwis główny, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, według wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, książka kasy nie podlega wymianie. (§ 16 ust. 1)

Jak wynika zatem z powyższych przepisów nabywca przedsiębiorstwa nie może przejąć wraz z całym przedsiębiorstwem kasy fiskalnej, zarejestrowanej na Państwa.

Kasa rejestrująca może być używana przez nabywcę przedsiębiorstwa po dopełnieniu przez Państwa obowiązków związanych z zakończeniem pracy kasy w trybie fiskalnym i po wymianie modułu pamięci kasy fiskalnej (zakładając, iż spełnia ona aktualnie obowiązujące kryteria i warunki techniczne).

Zobacz książkę "Kasy fiskalne w 2015 i 2016 r. Pytania i odpowiedzi" dostępną w księgarni internetowej Profinfo>>

Jednocześnie nabywca przedsiębiorstwa będzie musiał dopełnić formalności związane ze zgłoszeniem i fiskalizacją kasy fiskalnej.
Powyższe stanowisko potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 29 grudnia 2008 r., IPPP1/443-1863/08-6/MP. Jak czytamy w przedmiotowej interpretacji "Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa podatkowego nabywca przedsiębiorstwa nie może jednak przejąć wraz z całym przedsiębiorstwem kasy fiskalnej, zarejestrowanej na Wnioskodawcę.

Po przeprowadzonej transakcji sprzedaży zorganizowanego przedsiębiorstwa z 31 grudnia 2008 r. Wnioskodawca zamierza dokonać wyrejestrowania sprzedanej firmy z działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko. Po wyrejestrowaniu działalności Wnioskodawca winien zgłosić posiadaną kasę rejestrującą do serwisanta, celem dokonania odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy. Odczyt zostanie dokonany po uzgodnieniu terminu z pracownikiem urzędu skarbowego a z odczytu sporządzony zostanie protokół. Protokół oraz wszystkie dokumenty wygenerowane przez kasę rejestrującą Wnioskodawca winien przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku".

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego