1. Rozporządzenie z 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów (Dz. U. poz. 346) zastępuje występujące w zmienianym rozporządzeniu wyrazy „naczelnik urzędu celnego” wyrazami „naczelnik urzędu celno-skarbowego” oraz wyrazy „urząd celny” wyrazami „urząd celno-skarbowy”. Tym samym załącznik do rozporządzenia należało zastąpić nowym załącznikiem, gdyż zawiera on wzór certyfikatu dostawy.

2. Rozporządzenie z 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu na listę agentów celnych (Dz. U. poz. 350) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „dyrektora izby celnej” zastępuje wyrazami „dyrektora izby administracji skarbowej

3. Zgodnie z rozporządzeniem z 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z którego rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych (Dz. U. poz. 347), urzędem tym będzie, zamiast Izby Celnej w Krakowie, Urząd Skarbowy w Nowym Targu.

4. Rozporządzenie z 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju (Dz. U. poz. 340) zastępuje, w załączniku do rozporządzenia, wyrazy: „naczelnik urzędu celnego” wyrazami: „naczelnik urzędu skarbowego”.

5. W rozporządzeniu z 22 lutego 2017 r. w sprawie stawek opłat oraz sposobu ich obliczania (Dz. U. poz. 375) zmiana dotyczy tytułu rozporządzenia. W związku z regulacjami ustawy o KAS przewidującymi, iż pobór należności celnych i innych opłat związanych z przywozem lub wywozem towarów stanowi jedno z zadań naczelnika urzędu skarbowego, tj. organu podatkowego, a nie jak dotychczas organu celnego, proponuje się rezygnację w tytule rozporządzenia ze wskazywania organu, który jest właściwy do poboru opłat. Taka sama zmiana proponowana jest w treści rozporządzenia. Pozostałe zmiany wynikają z potrzeby dostosowania pojęć zawartych w akcie wykonawczym do nazewnictwa ustawowego.

6. W rozporządzeniu z 15 lutego 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe (Dz. U. poz. 378) zastępuje się w odpowiedniej formie wyrazy: „naczelnik urzędu celnego właściwy w sprawie złożenia zabezpieczenia akcyzowego w formie niniejszej gwarancji” wyrazami: „naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawie złożenia zabezpieczenia akcyzowego w formie niniejszej gwarancji” , a „naczelnika urzędu celnego lub naczelników urzędów celnych, właściwych w sprawie złożenia zabezpieczenia akcyzowego w formie niniejszej gwarancji” wyrazami: „naczelnika urzędu skarbowego lub naczelników urzędów skarbowych, właściwych w sprawie złożenia zabezpieczenia akcyzowego w formie niniejszej gwarancji”.

7. W rozporządzeniu z 22 lutego 2017 r. w sprawie depozytu urzędu celno-skarbowego  (Dz. U. poz. 373) dotychczas używane w odpowiednich przypadkach słowa „urząd celny” zastąpiono słowami „urząd celno-skarbowy”, a słowa „funkcjonariusz celny” słowami „funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej”.

8. Rozporządzenie z 23 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 374) wskazuje Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy i Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu jako właściwych w sprawie podatku w zakresie wydobycia miedzi oraz srebra. Uregulowano w nim kwestię właściwości terytorialnej i zasięgu działania izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych w sprawie podatku w zakresie wydobycia ropy naftowej lub gazu ziemnego. Ich wykaz, a także terytorialny zasięg ich działania stanowi załącznik do rozporządzenia. Wskazano też zapłata podatku dokonywana będzie na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów