Przewidziana w Ordynacji podatkowej maksymalna kwota kary porządkowej w postępowaniu podatkowym podlega w każdym roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, a jeżeli wskaźnik ten ma wartość ujemną, kwota nie ulega zmianie. Kwotę tę, minister finansów, w porozumieniu z Prezesem GUS, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski", do 15 sierpnia danego roku.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów z 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (M.P. poz. 796), wysokość kary porządkowej na rok 2017 nie ulega zmianie i będzie wynosić 2800 zł.

 

Dowiedz się więcej z książki
Ordynacja podatkowa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł