Czy zakupiony samochód pick-up przez spółkę jawną, która jest małym przedsiębiorcą, ale nie jest małym podatnikiem, można jednorazowo zamortyzować?


Dla rozstrzygnięcia, czy w przypadku opisanym w treści pytania możliwe jest skorzystanie z premii amortyzacyjnej, należy ustalić, czy wspólnicy spółki jawnej posiadają status małych podatników. Jeżeli tak, wówczas możliwe jest zastosowanie jednorazowej amortyzacji (o ile nie został wykorzystany limit pomocy de minimis).


Wraz z 2007 r. w polskim systemie podatkowym pojawiła się nowa premia amortyzacyjna, która zastąpiła dotychczasową premię "trzydziestoprocentową".

Stosownie do treści przepisu art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem podatników wskazanych w ust. 11 tego samego artykułu), oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych (w 2007 r. jest to kwota 199.000 zł).

Aby zatem ustalić, czy podatnik, który nie rozpoczął wykonywania działalności w bieżącym roku, może skorzystać z takiej premii amortyzacyjnej, należy wyznaczyć jego status, a dokładniej ustalić, czy jest on małym podatnikiem.

Zgodnie z definicją zapisaną w art. 5a pkt 20 u.p.d.o.f., za małego podatnika uznaje się podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. W 2007 r. status małego podatnika posiadają ci podatnicy, u których w 2006 r. przychody ze sprzedaży wraz z należnym VAT (tj. brutto) nie przekroczyły 3.180.000 zł.

Problem jednak jest w tym, że w żadnej z regulacji u.p.d.o.f. ustawodawca podatkowy nie precyzuje, w jaki sposób wskazana powyżej definicja winna być stosowana w odniesieniu do podatników prowadzących działalność w ramach spółki cywilnej lub spółki osobowej prawa handlowego.

Wobec braku odmiennych zapisów, oraz z uwagi na fakt, że w myśl przepisu art. 8 u.p.d.o.f., podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych nie są spółki osobowe, a ich wspólnicy, stwierdzić należy, że to właśnie wobec wspólników i osiąganych przez nich przychodów należy stosować przepisy art. 5 pkt 20 u.p.d.o.f. i odpowiednio ustalać, czy to oni, a nie spółki są małymi podatnikami.

Gdyby zatem w przypadku opisanym w treści pytania okazało się, że wspólnicy spółki jawnej posiadają status małych podatników, wówczas mogliby oni korzystać z prawa do premii amortyzacyjnej; jeżeli było inaczej - wówczas niestety zastosowanie przepisów art. 22k ust. 7 u.p.d.o.f. nie byłoby możliwe.

Odpowiadając na pytanie Czytelnika, należy dodatkowo zaznaczyć, że samochód typu pick-up posiada na płaszczyźnie podatku dochodowego status samochodu innego niż osobowy (jako pojazd, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu - oczywiście status pojazdu należy potwierdzić stosowanym badaniem). To oznacza, że w odniesieniu, do samochodu typu pick-up nie ma zastosowania wyłączenie zapisane w art. 22k ust. 7 u.p.d.o.f.

Uwagi:

W praktyce pojawiają się opinie, że w przypadku spółek osobowych należy brać pod uwagę "przychód spółki" i w ten sposób ustalać, czy wspólnicy mogą być uznani za małych podatników. Ja jednak nie odnajduję podstawy takiego twierdzenia, w związku z czym uważam, że należy stosować taką wykładnię, jak zaprezentowałem powyżej.