Do dotychczasowego katalogu deklaracji, które mogą być przesyłane bez podpisu elektronicznego nieweryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydane rozporządzenie dodaje następujące:
- informacje o pozostałych podatnikach (PCC-3/A), dotyczące czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 31 sierpnia 2014 r.;
- zeznania podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3), dotyczące nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po 31 sierpnia 2014 r.;
- informacje o pozostałych podatnikach (SD-3/A), dotyczące nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po 31 sierpnia 2014 r.;
- zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2), dotyczące nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po 24 października 2014 r.

Ponadto bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego, w zakresie dochodów uzyskanych począwszy od 1 stycznia 2014 r., będą mogły być składane przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych:
- deklaracje roczne o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),
- deklaracje roczne o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR),
- informacje o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C),
- informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
- informacje o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R),
- informacje o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R),
- roczne obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40).

Rozporządzenie z 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Dz. U. poz. 1971) weszło w życie 1 stycznia 2015 r.