Podwyższenie kapitału zakładowego przez wniesienie do spółki znaku towarowego to jedna czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wyrok WSA w Warszawie, III SA/Wa 2970/10, nieprawomocny.

WSA uznał, iż nie można dzielić podwyższenia kapitału zakładowego na dwie czynności. Organ podatkowy twierdził, że w omawianym przypadku dochodzi do czynności cywilnoprawnej, jaką jest podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki oraz do wniesienia znaku towarowego. Zdaniem organu, obie czynności rodziły skutki podatkowe. Czynność podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału podlega PCC, natomiast wniesienia znaku towarowego – VAT.

Z taką klasyfikacją nie zgodził się jednak Sąd. Orzekł, że w omawianej sprawie mamy do czynienia z jedną czynnością. Do rozdzielenia tej czynności nie uprawniał art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że opodatkowaniu PCC podlega zmiana umowy w spółce kapitałowej, na mocy której dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego z wkładów. W stanie prawnym przed 2 listopada 2009 r. (tego stanu dotyczył wyrok) przepisy określały jednak, że jedna czynność nie może być opodatkowana VAT i PCC. Stanowisko Ministra Finansów prowadziło natomiast do takiego podwójnego opodatkowania. Sąd wyjaśnił, że skoro spółka miała obowiązek zapłacić od powyższej czynności VAT, to nie mogła być również opodatkowana PCC.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 15 czerwca 2011 r.