Jakie dokumenty potwierdzają dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
Firma z Niemiec zamówiła u nas wykonanie detali ze stali. Zlecenie odebrała firma z Polski i przekazała bez naszego udziału do Niemiec.
Jakimi dokumentami należy potwierdzić wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, aby mieć podstawę do wykazania jej w deklaracji VAT ze stawką 0%?
W przedmiotowej sytuacji, dla zastosowania stawki 0% konieczne będzie uzyskanie od firmy która odebrała towar i przekazała go do Niemiec dowodów potwierdzających wywóz tych towarów z terytorium kraju oraz ich odbiór na terytorium Niemiec.
Dokumenty, od posiadania których uzależniona została możliwość zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów zostały wymienione w art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.
Zgodnie z powyższym przepisem, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem, że:
1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer VAT UE, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;
2) podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Dowodami, o których mowa wyżej są, zgodnie z art. 42 ust. 3 u.p.t.u. następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż Polska:
1) dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
2) kopia faktury,
3) specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

W przypadku gdyby wywozu towarów dokonał bezpośrednio nabywca, przy użyciu jego własnego środka transportu (czyli w przedmiotowej sytuacji podmiot niemiecki), podatnik oprócz kopii faktury i specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, powinien posiadać dokument zawierający co najmniej:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;
2) adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy;
3) określenie towarów i ich ilości;
4) potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę w miejscu znajdującym się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
5) rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu - w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.
W przypadku gdy powyższe dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium innego kraju członkowskiego niż Polska, dowodami mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:
1) korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
2) dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
3) dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
4) dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (zob. art. 42 ust. 11 u.p.t.u.)

Odnosząc powyższe przepisy do sytuacji przedstawionej w pytaniu stwierdzić należy, iż zastosowanie stawki 0% uzależnione jest od posiadania przez podatnika dokumentów wymienionych wyżej, co w praktyce oznacza – od przekazania ich przez firmę, która odebrała towar i przekazała go do Niemiec. W praktyce przyjęło się uważać, iż dokumenty te mogą być przekazane zarówno w formie pisemnej (oryginały lub kopie) jak i elektronicznej, a także przesłane faksem.