Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w postaci wydawnictwa prowadzi księgi handlowe. Otrzymano fakturę za sporządzenie (dla firmy zgodnie z przepisami BHP) "Dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy".
Czy będzie to koszt podatkowy bieżącego okresu?

Poniesiony wydatek będzie stanowił podatkowy koszt bieżącego okresu - stanowić on będzie podatkowo: koszt pośredni, a rachunkowo: pozostały koszt operacyjny.
W świetle art. 22 ust. 5 i nast. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. - u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:
1) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo
2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego
- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.
Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po tym dniu, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane jest zeznanie.
Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.
Należy przy tym podkreślić, iż za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się co do zasady dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
W omawianym przypadku pracodawca przeprowadził ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, za co otrzymał fakturę od wykonawcy. Wydatek był powiązany z wypełnianiem wymogów BHP, wobec czego należy uznać, iż służył on przede wszystkim zabezpieczeniu źródła przychodów, a więc niewątpliwie jest kosztem podatkowym w rozumieniu art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. Jednocześnie brak bezpośredniego związku z przychodami powoduje, iż omawiany wydatek należy zaliczyć do kosztów pośrednich, a od strony rachunkowej - do pozostałych kosztów operacyjnych.