Odpowiedź:

Aby spółka z o.o. mogła sporządzić sprawozdanie finansowe za rok 2016 w "formie uproszczonej" musi spełniać warunki do zakwalifikowania jej do jednostek mikro lub jednostek małych. Będzie wtedy uprawniona do sporządzenia sprawozdania finansowego odpowiednio zgodnie z załącznikiem nr 4 lub załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości.

Jeżeli spółka spełnia warunki dla jednostki mikro lub małej, to aby mogła sporządzić sprawozdanie finansowe według załącznika dla danej jednostki, stosowną decyzję musi podjąć organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) – dalej u.o.r. – jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 u.o.r. (czyli m.in. spółki z o.o.), inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
a) 1.500.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b) 3.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,
– w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 u.o.r.

Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1c pkt 1 u.o.r. jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 u.o.r., inne osoby prawne, jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.r., oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
a) 17.000.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b) 34.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,
– w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 u.o.r.

Michał Topulniak, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 17.05.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów