Planujemy w 2010 r. nieodpłatnie użyczyć laptopa ośrodkowi badawczemu, z którym współpracujemy. Laptop jest w pełni zamortyzowany.
Czy w związku z nowelizacją ustawy o VAT, będziemy musieli odprowadzać podatek?

Nieodpłatne świadczenie usług jest zrównane z odpłatnym świadczeniem usług, czyli podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli nie jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Natomiast jeśli świadczona usługa (użyczenie) jest związana z prowadzonym przedsiębiorstwem to nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
W pierwszej kolejności należy wskazać, że przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Zatem podatnik świadczy bezpłatnie usługę.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników (również byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia) oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, traktuję się jak odpłatne świadczenie usług.
Czyli przedmiotowa usługa może zostać zakwalifikowana jako nieodpłatne świadczenie usług, zrównane z odpłatnym świadczeniem usług, jeśli nie jest związana z prowadzonym przedsiębiorstwem, a podatnikowi przysługiwało - w całości lub w części - prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów lub usług związanych z tą usługą.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego pojawia się pytanie czy ta usługa jest związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa czy też nie. Bo jeśli się okaże, że ta nieodpłatna usługa jest związana z prowadzonym przedsiębiorstwem to nie podlega ustawie o VAT.
Podatnik świadczy usługę użyczenia, okoliczności przedstawione w pytaniu przemawiają za faktem, że usługa ta jest związana z prowadzonym przedsiębiorstwem. Podatnik użycza swój laptop, który jest jego własnością, został w pełni zamortyzowany, czyli został zakupiony dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak powyższe powinien rozstrzygnąć sam podatnik po analizie całokształtu okoliczności, znając całokształt i charakter swojej działalności.