Spółka świadczy usługi z zakresu pośrednictwa finansowego (w udzielaniu kredytów) i ubezpieczeniowego (w zawieraniu umów ubezpieczenia jako agent), które są zwolnione z VAT.
Jakie oznaczenia PKWiU należy wykazać na wystawianych fakturach sprzedaży?

W tej sytuacji stosować należy oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 1997 r.
Jak wynika z art. 41 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., zmiany w klasyfikacjach statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej oraz w kluczach powiązań między tymi klasyfikacjami wprowadzone po dniu wejścia w życie u.p.t.u., nie powodują zmian w opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli nie zostały określone w ustawie. Przed dniem wejścia w życie u.p.t.u. (tj. 20 kwietnia 2004 r.) obowiązywały w tym zakresie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.). Zatem do dnia dzisiejszego, zgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.t.u., w celu właściwego sklasyfikowania usług pod kątem opodatkowania ich podatkiem VAT, należy stosować symbole klasyfikacji PKWiU z 1997 r.
Zgodnie z § 3 pkt 1 obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), PKWiU z 1997 r. stosuje się do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2009 r. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że na dzień wejścia w życie u.p.t.u. (tj. 20 kwietnia 2004 r.) obowiązywała PKWiU z 1997 r., klasyfikacja z 1997 r. ma także praktyczne zastosowanie po dniu 31 grudnia 2009 r. (wniosek z art. 41 ust. 14 u.p.t.u.) (zob. także wyrok WSA w Poznaniu z dnia 11 lipca 2008 r., I SA/Po 640/08, LEX nr 482121).

Uwagi
Powyższe zasady klasyfikowania usług zostaną niewątpliwie w niedalekiej przyszłości zmienione. Wynika to z zawartego na stronie Ministerstwa Finansów projektu ustawy o zmianie m.in. u.p.t.u. z dnia 2 lipca 2009 r. Z projektowanych zmian przepisów art. 8 ust. 3 i art. 41 ust. 14 u.p.t.u. wynika, iż usługi są identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych jedynie wówczas, gdy przepisy ustawowe i odpowiednie przepisy wykonawcze powołują symbole statystyczne. Ponadto w wyniku zmian zastosowanie miałaby tu PKWiU z 2008 r. Zmiany miały wejść 1 stycznia 2010 r., jednak póki co nie weszły.