Odpowiedź:
Zarówno w podatku należnym, jak i w podatku naliczonym przedmiotową korektę faktury należy rozliczyć w deklaracji VAT obejmującej okres, w którym podatnik tą korektę otrzymał.

Uzasadnienie:
Jak wynika z art. 29a ust. 13 w związku z ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., w przypadku m.in. stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna, obniżenia kwoty podatku należnego dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. W przypadku dostaw rozliczanych w procedurze odwrotnego obciążenia pozyskanie przez podatnika (czyli nabywcę) faktury oraz pozyskanie potwierdzenia otrzymania tej faktury przez nabywcę, to jeden i ten sam moment. Podatnik powinien zatem w analizowanym przypadku skorygować opisaną w pytaniu transakcję wynikającą ze zmiany przez sprzedawcę towaru stawki VAT NP (odwrotne obciążenie) na stawkę 23%, po stronie podatku należnego, w rozliczeniu okresu, w którym tę korektę otrzymał.
Dla celów rozliczenia podatku naliczonego znajdzie tu zastosowanie ogólna zasada wynikająca z art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 u.p.t.u. Zgodnie z tymi przepisami prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.
Obowiązek podatkowy u nabywcy powstał w analizowanym przypadku z chwilą dokonania dostawy towaru, tj. miesiącu sierpniu 2015 r. (wniosek z art. 19a ust. 1 u.p.t.u.). Faktura jednak, z której wynika zwiększona kwota podatku naliczonego dotarła do nabywcy w październiku 2015 r. Także więc po stronie podatku naliczonego nabywca powinien rozliczyć fakturę korygującą w rozliczeniu okresu, w którym tą fakturę otrzymał, tj. w rozliczeniu obejmującym miesiąc październik 2015 r.  
Należy zauważyć, że podatnik z jednej strony w rozliczeniu obejmującym miesiąc październik 2015 r. będzie miał prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty VAT naliczonego wynikającego z korekty faktury, z drugiej strony natomiast, w związku z otrzymaniem tej faktury, która de facto stanowi podstawę do zmniejszenia odliczonego podatku naliczonego od odwrotnego obciążenia, stosownie art. 86 ust. 19a u.p.t.u., będzie on miał obowiązek w rozliczeniu tego samego okresu, tj. października 2015 r., wyksięgować odliczony wcześniej VAT naliczony od odwrotnego obciążenia. De facto zatem, jeżeli podatnik ten podatek odliczy i skoryguje, to bilans rozliczeń po stronie podatku naliczonego powinien pozostać zerowy.

Krzysztof Kamiński

Odpowiedzi udzielono 9.11.2015 r.