Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Chcę zakupić od osoby fizycznej pięć gotowych filmów promocyjnych, wraz z przeniesieniem praw do nich. Koszt każdego filmu wynosi 12.000 zł.
Jaki podatek mam zapłacić od takich transakcji, w jakiej wysokości?
Czy taka sprzedaż wiąże się z innymi kosztami dla mojej firmy, oprócz podatku PCC?

Zakładając, że cena nabywanych filmów (autorskich praw majątkowych do filmów) odpowiada ich wartości rynkowej – PCC od zakupu każdego z filmów wyniesie 120 zł (łącznie więc podatek wyniesie 600 zł).
Opodatkowaniu PCC podlegają czynności wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) - dalej u.p.c.c., w tym umowy sprzedaży praw majątkowych (zob. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) u.p.c.c.). Prawami majątkowymi są, między innymi, majątkowe prawa autorskie, a w konsekwencji umowy sprzedaży majątkowych praw autorskich podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (od umów sprzedaży praw autorskich odróżnić należy umowy o dzieło zawierające postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych; takie umowy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – zob. przykładowo postanowienie Naczelnika I Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 8 września 2006 r., ZP/436-15/06).

A zatem umowa sprzedaży filmów (autorskich praw majątkowych do filmów), o której mowa, opodatkowana jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych (zakładając, że osoba fizyczna sprzedająca filmy nie jest z tytułu tej sprzedaży opodatkowana VAT – zob. art. 2 pkt 4 u.p.c.c.). Podatnikiem z tego tytułu jest Pan jako kupujący (zob. art. 4 pkt 1 u.p.c.c.). Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa nabywanych praw (zob. art. 6 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c.), zaś stawka podatku wynosi 1% (zob. art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) u.p.c.c.). A zatem – zakładając, że cena nabywanych filmów (autorskich praw majątkowych do filmów) odpowiada ich wartości rynkowej – podatek od czynności cywilnoprawnych od zakupu każdego z filmów wyniesie 120 zł (łącznie więc podatek wyniesie 600 zł).

Podatek od czynności cywilnoprawnych będzie w przedstawionej sytuacji jedynym podatkowym kosztem, który w związku z zakupem będzie Pan musiał ponieść. Przypomnieć jednak pragnę, że jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będzie Pan obowiązany do pobrania zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych należności (zob. art. 41 ust. 1 w zw. z art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.) oraz wpłacić je na rachunek urzędu skarbowego i dopełnić innych obowiązków określonych przepisami art. 42 u.p.d.o.f.