Jaki kurs walut przyjąć do przeliczenia kosztów związanych z wyjazdem służbowym właściciela firmy (osoba fizyczna, PKPIR)?
Podróż służbowa trwała od 14 do 20 lipca 2009 r., właściciel dostarczył dwa bilety na metro w Paryżu z 15 i z 20 lipca (po 5 euro) oraz fakturę za bilety lotnicze z 2 września 2009 r. (500 zł). Rozliczenia wydatków dokonał 4 września 2009 r.
Jaki kurs przyjąć?
Czy kurs NBP z dnia poprzedzającego rozliczenie, czy średnie kursy z dnia wystawienia biletów, czy może kurs z dnia poprzedzającego czternasty dzień od dnia powrotu do kiedy to powinno nastąpić rozliczenie delegacji?

Należy w tej sytuacji przyjąć kurs waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia biletów.
Jak wynika z art. 22 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (NBP) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Za dzień poniesienia kosztu natomiast, w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (art. 22 ust. 6a u.p.d.o.f.). Podstawą do zaksięgowania kosztu są w analizowanym przypadku bilety, a zatem należy tu przyjąć średni kurs waluty ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia biletów.