Stan prawny na rok 2011, osoba prowadząca działalność gospodarczą. Pytanie dotyczy wyceny kosztów delegacji w zakresie przedłożonych rachunków. Rozliczenie kilkudniowej delegacji w euro.

Czy dla celów wyceny i zaliczenia w koszty stosuje się kurs z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji, niezależnie od dat na rachunkach z okresu delegacji?

Czyli przykładowo za koszty delegacji (faktury za noclegi, paliwo itp.) w dniach od 5 do 6 grudnia 2011 r. lub innej dacie, rozliczonej i zaakceptowanej w dniu 8 grudnia 2011 r. należy zastosować kurs średni NBP z dnia poprzedzającego czyli opublikowany np. na money.pl w dniu 7 grudnia 2011 r. tj 4,6090 zł z tabeli nr 236/A?

Czy dla celów określenia kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego można korzystać z tabeli umieszczonej w money.pl?

Jeśli pracownik odbył zagraniczną podróż służbową, poniesione przez niego wydatki przelicza się - stosownie do art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji gospodarczej. W przypadku zagranicznych podróży służbowych, dla uproszczenia przyjęło się w praktyce, że dniem przeprowadzenia operacji gospodarczej jest dzień rozliczenia delegacji - a zatem dzień, na jaki ujęto wydatki dotyczące tej podróży w księgach rachunkowych. Analogicznie przedstawia się rozliczenie delegacji na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym. Na podstawie art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), możliwe jest rozliczenie delegacji po średnim kursie NBP dnia poprzedzającego dzień rozliczenia podróży.

Kursy średnie NBP ogłaszane są na stronie www.nbp.pl, kursy średnie, Tabela A. Podatnik może jednak korzystać z innych źródeł, w tym portali internetowych w których kursy te są publikowane. Wskazany przez podatnika kurs z Money.pl z dnia 7 grudnia 2011 r. dla waluty euro jest prawidłowy.