Pytanie

Podatnik w 2012 r. osiągnął obrót 38.000 zł (uprawniający do zwolnienia z obowiązku kasy fiskalnej).
Jaki jest limit dla tego podatnika na 2013 r.?

Odpowiedź

Podatnik, o którym mowa, od 1 marca 2013 r. nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Uzasadnienie

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązywać będzie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382) - dalej r.z.e. Jedną z nowości wprowadzanych tym rozporządzeniem jest obniżenie z 40.000 zł do 20.000 zł limitu zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania przysługującego ze względu na wartość obrotów podlegających obowiązkowi ewidencjonowania (zob. § 3 ust. 1 pkt 1 r.z.e.).

Zważywszy, że prawo do tego zwolnienia ocenia się na podstawie wartości sprzedaży podlegającej obowiązkowi ewidencjonowania osiągniętej w poprzednim roku, zmiana powyższa spowoduje, że podatnik, o którym mowa, przestanie móc korzystać z tego zwolnienia w 2013 r. (zakładam, że wskazana w pytaniu kwota 38.000 zł to wartość sprzedaży podlegającej obowiązkowi ewidencjonowania, tj. sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych - zob. art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Utrata prawa do zwolnienia nie nastąpi jednak z dniem 1 stycznia 2013 r., lecz z dniem 1 marca 2013 r. (zob. § 7 ust. 3 r.z.e.). Od tego dnia podatnik ten będzie obowiązany do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy rejestrującej (za wyjątkiem sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania).