Spółdzielnia Mieszkaniowa wykonuje na rzecz swoich lokatorów usługę polegającą na upuszczeniu, a następnie uzupełnieniu wody w grzejnikach c.o. znajdujących się w lokalach mieszkalnych.
Czy za tę usługę należy wystawić fakturę VAT (odbiorcami usług są osoby fizyczne), a jeżeli tak, to czy można zastosować stawkę 7%?

1) Nie ma konieczności, obowiązku wystawiania faktury, chyba że usługobiorca faktury zażąda. Wtedy fakturę wystawić trzeba. Bez takiego żądania obowiązku wystawiania faktury nie ma, lecz spółdzielnia fakturę wystawić może.

2) Trzeba będzie zastosować do tej usługi stawkę 22% VAT.
Ad. 1)

Zgodnie z przepisem art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., podatnicy VAT nie mają obowiązku wystawiania faktur VAT osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Członkowie spółdzielni (inne osoby mające prawo do mieszkań spółdzielczych) w większości przypadków są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (względem tego lokalu). Nie ma więc konieczności, obowiązku wystawiania faktury, chyba że usługobiorca faktury zażąda. Wtedy fakturę wystawić trzeba. Bez takiego żądania obowiązku wystawiania faktury nie ma, lecz spółdzielnia fakturę wystawić może.

Z uwagi na osobę odbiorcy tych usług ich świadczenie jest zwolnione od obowiązku ewidencjonowania w kasie rejestrującej - zgodnie z pozycją 34 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510).

Ad. 2)

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 11 u.p.t.u. od podatku zwolnione są czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Pobierane opłaty nie są jednakże opłatami (czynszowymi), o których mowa w powołanym przepisie. Nie korzystają one zatem ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Czy można zastosować stawkę 7% VAT? Moim zdaniem nie. Okoliczność, że usługa wykonywana jest w budynku mieszkalnym nie uprawnia do zastosowania stawki 7% VAT. Uważam, że dokonanej czynności nie można zakwalifikować ani jako remontu, ani jako konserwacji budynku (jego instalacji). Nie będzie więc znajdować zastosowania stawka obniżona 7% VAT ani na podstawie art. 41 ust. 12 u.p.t.u., ani na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).

Trzeba będzie zatem zastosować do tej usługi stawkę 22% VAT.